เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ด้วยความสนุกสนาน

ผ่านขบวนการดนตรี

มีแนวคิดเพื่อต้องการให้เด็ก

ได้รับการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ

ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภทซึ่งยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นหัวใจสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทยด้วยหลักสูตรที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมความสนุกสนาน เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ แบบพหุปัญญา ผ่านขบวนการเล่นการทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยมีดนตรีเป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก

หลักสูตรของโรงเรียน
อนุบาล 2 ภาษา | Bilingual

โรงเรียนสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เป็นภาษาหลักในการผสมผสานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษาตั้งแต่ปฐมวัยตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและครูไทยประจำชั้นคอยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดผ่านแบบเรียนที่ทันสมัย พร้อมรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

บรรยากาศการเรียน