• โรงเรียนอนุบาล
  MARK FOR FUTURE

  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

  สนใจสมัครโทร. 061 386 6663
 • โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษา
  BILINGUAL

  โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและครูไทย
  ประจำชั้น คอยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด
  ผ่านแบบเรียนที่ทันสมัยพร้อมรูปแบบการสอน
  ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

  LEARN MORE
 • โรงเรียนอนุบาลเอกดนตรี
  แห่งแรกของประเทศ

  การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ ขบวนการดนตรี
  คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดนตรีโดยเฉพาะ
  ความพร้อมเรื่องสถานที่ และเครื่องมือดนตรี
  ที่หลากหลายบูรณาการเข้ากับบทเรียนตามหลักสูตร

  LEARN MORE
 • พื้นที่กว้างขวาง
  Open Space.

  ตัวโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2 ไร่
  ประกอบด้วย 2 อาคารเรียน คือ อาคาร 2 ชั้น
  ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล และอาคารดนตรี
  พร้อมกับพื้นที่รับประทานอาหาร ในบรรยากาศโปร่งโล่ง
  ผ่ารการออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ
  ด้วยรูปแบบ Open-Space และเลือกใช้สีสันสดใส
  เข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ รวมถึงพื้นที่วิ่งเล่น
  เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสมวัย

  LEARN MORE
 • โรงเรียน MARK FOR FUTURE | แผนกประถมศึกษา

  โรงเรียนประถม 2 ภาษา เอกดนตรีแห่งแรกของประเทศ
  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถม 1 ปีการศึกษา 2564

  LEARN MORE

เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ด้วยความสนุกสนาน

ผ่านขบวนการดนตรี

อนุบาลเอกดนตรี

แห่งแรกของประเทศไทย
ทางโรงเรียนยังมีวิชาเอกด้านดนตรี
ให้เด็ก ๆ ได้ร้อง เล่น เต้น รำ
เพื่อค้นหาตัวเองอย่างเต็มที่

ระบบการเรียน 2 ภาษา

“ด้วยการจัดหลักสูตรการสอนแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ”
ที่สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐาน
ด้านการใช้ภาษาให้กับเด็ก โดยเฉพาะการให้ลูกน้อย
ได้เริ่มต้นเรียนรู้ในช่วงวัย 1-6 ขวบ สมองของเด็ก ๆ นั้น
เปรียบเหมือนฟองน้ำที่สามารถซึมซับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด
ก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้กับเด็ก

เปิดรับนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
สนใจสมัคร โทร. 061 386 6663

ลงทะเบียน • นัดหมายล่วงหน้า เข้าชมโรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์

เปิดจอง 15 คนเท่านั้น!

Tel. 061 386 6663

Newsletter

มีแนวคิดเพื่อต้องการให้เด็ก

ได้รับการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ

ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภทซึ่งยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นหัวใจสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทยด้วยหลักสูตรที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมความสนุกสนาน เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ แบบพหุปัญญา ผ่านขบวนการเล่นการทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยมีดนตรีเป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก

หลักสูตรของโรงเรียน
อนุบาล 2 ภาษา | Bilingual

โรงเรียนสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เป็นภาษาหลักในการผสมผสานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษาตั้งแต่ปฐมวัยตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและครูไทยประจำชั้นคอยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดผ่านแบบเรียนที่ทันสมัย พร้อมรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

อนุบาลเอกดนตรี
แห่งแรกในประเทศไทย

การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ ขบวนการดนตรี คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีโดยเฉพาะ ความพร้อมเรื่องสถานที่และเครื่องมือดนตรีที่หลากหลายบูรณาการเข้ากับบทเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามเป้าประสงค์ หลัก 4 ด้านหลักการเรียนรู้เอกดนตรี คือใช้

บรรยากาศการเรียน