• โรงเรียนอนุบาล
  MARK FOR FUTURE

  เปิดรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1

  สนใจสมัครโทร. 061 386 6663
 • โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษา
  BILINGUAL

  โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและครูไทย
  ประจำชั้น คอยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด
  ผ่านแบบเรียนที่ทันสมัยพร้อมรูปแบบการสอน
  ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

  LEARN MORE
 • โรงเรียนอนุบาลเอกดนตรี
  แห่งแรกของประเทศ

  การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ ขบวนการดนตรี
  คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดนตรีโดยเฉพาะ
  ความพร้อมเรื่องสถานที่ และเครื่องมือดนตรี
  ที่หลากหลายบูรณาการเข้ากับบทเรียนตามหลักสูตร

  LEARN MORE
 • พื้นที่กว้างขวาง
  Open Space.

  ตัวโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2 ไร่
  ประกอบด้วย 2 อาคารเรียน คือ อาคาร 2 ชั้น
  ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล และอาคารดนตรี
  พร้อมกับพื้นที่รับประทานอาหาร ในบรรยากาศโปร่งโล่ง
  ผ่ารการออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ
  ด้วยรูปแบบ Open-Space และเลือกใช้สีสันสดใส
  เข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ รวมถึงพื้นที่วิ่งเล่น
  เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสมวัย

  Learn More

เรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ด้วยความสนุกสนาน

ผ่านกระบวนการดนตรี

อนุบาลเอกดนตรี

แห่งแรกของประเทศไทย
ทางโรงเรียนยังมีวิชาเอกด้านดนตรี
ให้เด็ก ๆ ได้ร้อง เล่น เต้น รำ
เพื่อค้นหาตัวเองอย่างเต็มที่

ระบบการเรียน 2 ภาษา

“ด้วยการจัดหลักสูตรการสอนแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ”
ที่สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐาน
ด้านการใช้ภาษาให้กับเด็ก โดยเฉพาะการให้ลูกน้อย
ได้เริ่มต้นเรียนรู้ในช่วงวัย 1-6 ขวบ สมองของเด็ก ๆ นั้น
เปรียบเหมือนฟองน้ำที่สามารถซึมซับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด
ก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้กับเด็ก

เปิดรับนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาล 1
สนใจสมัคร โทร. 061 386 6663

ลงทะเบียน • นัดหมายล่วงหน้า เข้าชมโรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์

เป้าประสงค์หลัก 4 ประการ

” มีแนวคิดเพื่อต้องการให้เด็กได้รับการอบรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ
ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภทซึ่งยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ที่เน้นเด็กเป็นหัวใจสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย
ด้วยหลักสูตรที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมความสนุกสนาน
เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ แบบพหุปัญญา
ผ่านขบวนการเล่นการทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย
โดยมีดนตรีเป็นสื่อสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก “

หลักสูตรของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล 2 ภาษา

โรงเรียนสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เป็นภาษาหลัก
ในการผสมผสานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษาตั้งแต่ปฐมวัย
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและครูไทยประจำชั้นคอยเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด
ผ่านแบบเรียนที่ทันสมัย พร้อมรูปแบบการสอน
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

อนุบาลเอกดนตรี แห่งแรกในประเทศไทย

การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ ขบวนการดนตรี คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดนตรีโดยเฉพาะ ความพร้อมเรื่องสถานที่และเครื่องมือดนตรีที่หลากหลายบูรณาการ
เข้ากับบทเรียนตามหลักสูตรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามเป้าประสงค์ หลัก 4 ด้าน
หลักการเรียนรู้เอกดนตรี คือใช้

12 ข้อควรรู้ ก่อนส่งลูกเรียน MARK FOR FUTURE

หากพูดถึงโรงเรียนเอกดนตรี เชื่อว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคย
โรงเรียนอนุบาล MFF KINDERGARTEN “โรงเรียนอนุบาลเอกดนตรีแห่งแรกของเมืองไทย”
ย่านทวีวัฒนา เป็นโรงเรียนใหม่ที่กำลังเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
จึงมี 12 ข้อ ควรรู้ก่อนส่งลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกดนตรีมาไขข้อข้องใจให้ผู้ปกครองได้ทราบกัน

บรรยากาศการเรียน

“ด้วยการจัดหลักสูตรการสอนแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ”
ที่สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐาน
ด้านการใช้ภาษาให้กับเด็กโดยเฉพาะการให้ลูกน้อย
ได้เริ่มต้นเรียนรู้ในช่วงวัย 1-6 ขวบ สมองของเด็ก ๆ นั้น
เปรียบเหมือนฟองน้ำที่สามารถซึมซับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด
ก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้กับเด็ก